Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych

Rozdział 1

§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

 • Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
 • Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanej dalej szkołą

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o :

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowana w szkole;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania , mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

§ 3

Biblioteka gromadzi podręczniki , materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

§ 4

Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

 1. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza
 2. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępniane są na stanowisku komputerowym w bibliotece lub na stronie internetowej szkoły.

§ 5

Do wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie , którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 i później.

 1. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres zajęć edukacyjnych. Każdą część podręcznika należy zwrócić po ukończeniu danej części.
 3. Dołączone do podręczników płyty CD/DVD , mapy, plansze itd. Stanowią integralną część podręcznika ( nie mogą być oddzielnie wypożyczane)
 4. Wychowawca klasy odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy i zobowiązany jest do rozliczenia się z całego zestawu.

§ 6

Uczeń , który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły , zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne , z wyjątkiem w ust.2

 1. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego , nie ma obowiązku zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem.

§ 7

Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książki.

 1. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w ust.2
 2. Dopuszcza się używanie ołówka , jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 8

W przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w określonym terminie szkoła może żądać od rodziców ucznia :

 • Zwrotu kosztu podręcznika do zajęć , określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 • Odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 • Zwrotu kosztów lub odkupienia podręcznika należy dokonać do dnia 15 czerwca .
 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie , które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału ( np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń , który doprowadził do uszkodzenia , zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
 2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się ( np. poplamienie niedające się usunąć , trwałe zabrudzenie , porysowanie, połamanie ,rozerwanie ,wyrwanie, zagubienie kartek ).
 3. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD , mapy , plansze należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 9

W celu uzyskania od rodziców kosztów uszkodzonych , zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

 1. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe:

§ 10

Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.

 1. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Skip to content