Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej szczyci się ponad 100- letnią tradycją.

Pierwszą próbę o utworzenie szkoły rozpoczął Piotr Krasowski w 1910 roku, niestety wówczas otrzymał odmowę.

Kolejną próbę podjął doświadczony nauczyciel Jana Bałata, który wystąpił z prośbą do Komisji Szkolnej Guberni Radomskiej i tak 19 kwietnia 1911 r. otworzono szkołę podstawową we wsi Bolesławów. Według szkolnego spisu Okręgu Opatowskiego Radomskiej Guberni ówczesny Bolesławów była to wieś w gminie Częstocice (dzisiejsza ul. Furmańska z przyległościami). Liczyła 338 mieszkańców.

 

 

Początkowo szkoła była placówką dwuklasową i uczęszczało do niej 54 uczniów , w tym 30 chłopców i 24 dziewczynki. Szkoła mieściła się w jednej izbie drewnianego budynku. Dom wynajmowano od pana Lehmana. Na prośbę kierownika szkoły Jana Bałaty do pracy zostali przyjęci nauczyciele: Władysława Szcześniak, Feliks Kozłowski, Wiktor Frańczak i ksiądz Adolf Gozdek.

Jan Bałata kierował szkołą bardzo krótko, zaledwie 2 lub 3 lata i odszedł na emeryturę. Być może dlatego jego osobę pomijano dotychczas w rysach historycznych oświaty ostrowieckiej, umniejszając jego zasługi.

Z przekazów ustnych wynika, że kierowniczką szkoły została Władysława Dziarmagowska (zd. Szcześniak) Praca w okresie zaborów nie była prosta. Na szkoły nakładane były ograniczenia. Za nieprzestrzeganie zarządzeń rosyjskich władz szkolnych szkoła była dwukrotnie zamykana: za udział uczniów w nabożeństwie żałobnym po śmierci Bolesława Prusa (1912r.) oraz za umieszczenie szyldu w języku polskim i rosyjskim.

W roku 1914 wraz z rozpoczęciem działań wojennych zawieszono działalność wszystkich szkół. Kierownictwo szkoły objął Feliks Kozłowski (1916r.) Wówczas była to szkoła koedukacyjna 3-klasowa. Obowiązywał program ustalony dla wszystkich szkół początkowych. Prowadzone było jednak tajne nauczanie historii, geografii i języka polskiego.

W roku szkolnym 1921/1922 do szkoły uczęszczało 328 uczniów. Wówczas była to placówka pięcioklasowa. Kierownictwo szkoły obejmuje Jan Pac i kieruje szkołą w latach 1922-1924.

W 1927 r. wprowadzono w mieście numerację szkół. Wówczas szkoła otrzymała numer 4. W 1928 r. podniesiony został stopień organizacyjny szkoły do sześciu oddziałów. W latach 1924 -1946 kierownictwo szkoły spoczywało w rękach Władysława Jaślana.

W latach trzydziestych XX wieku ze względu na rosnącą liczbę uczniów, na potrzeby szkoły wynajęty został dodatkowo budynek murowany (po przeciwnej stronie ulicy). Dzieci pochodziły z rodzin robotniczych o niskim statusie materialnym.

W 1939 roku wraz z wybuchem wojny naukę w szkole przerwano. Budynki zostały zajęte przez wojska niemieckie, później przez Polaków wysiedlonych z ul. Poniatowskiego.

W 1940 roku naukę wznowiono tylko w budynku drewnianym.

W okresie wojny szkoła straciła całe wyposażenie, niezniszczone zostały tylko budynki. Z przekazu ustnego wynika, że ocalał sztandar szkolny, przechowywany przez właścicielkę budynku. Niestety, nieznane są jego dalsze losy.

Po śmierci Władysława Jaślana na krótko kierownictwo szkoły przejęła Melania Życka. 1 września 1947 roku kierownikiem szkoły został Jan Białkowki pełni tą funkcję do 1950 roku. W 1949 roku podjęte zostały starania o budowę nowej szkoły. Prace zostały uwieńczone sukcesem. Od 1950 roku funkcję kierownika szkoły obejmuje: Karolina Podlaska (1950- 1964).

Od 1 września 1964 roku kierownictwo szkoły w nowym budynku przy ulicy Kilińskiego 19 (obecnie I liceum im. St.Staszica) obejmuje Jerzy Skowierzak. Następnie od września 1967 r. Kazimierz Morawski.

 

 

 

W 1970 roku po raz kolejny przeniesiono szkołę, tym razem na ulicę Sienkiewicza 70. Od stycznia 1971 r. obowiązki dyrektora szkoły pełnił Stanisław Ścibisz.

„Czwórka” położona w centrum osiedla XXV –lecia, stała się szkołą środowiskową Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która objęła patronat nad nią.

12 stycznia 1975 r. to ważna data w historii szkoły. Szkoła otrzymała imię Partyzantów Ziemi Kieleckiej. Została odsłonięta płaskorzeźba, szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze (OSM I OZMO).

Wszyscy dyrektorzy pracowali nad unowocześnieniem szkoły. Należy tu wymienić Bogdana Pastuszkę, który pełnił funkcję dyrektora w latach 1984-1986 oraz Czesława Jasińskiego, który był dyrektorem szkoły w latach 1986-1990.

W 1989 r. w naszym kraju zaszły ogromne zmiany ustrojowe, które nie pozostały bez wpływu na oświatę.

Od 1990 roku dyrektorem szkoły zostaje Leszek Duniec. Za jego kadencji (1990-2007) szkoła została gruntownie wyremontowana. Po odejściu Leszka Duńca na emeryturę (2007r.) dyrektorem zostaje Mariusz Łata, który przez cały czas pracy na stanowisku dyrektora (2007-2014) wspierał wszelkie inicjatywy nauczycieli, dbał o wyposażenie szkoły pomoce dydaktyczne i naukowe.

W 2015 roku szkoła po raz kolejny zmienia swój adres. Tym razem zostaje przeniesiona na ulicę Polną 56 (budynek byłego Gimnazjum nr 2), a obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Anna Agatowska (2014-2018).

Od lipca 2018 roku Dyrektorem szkoły zostaje dr Agnieszka Batóg.

Skip to content