Program wychowawczo-profilaktyczny
Publicznej Szkoły Podstawowej nr4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2018/19

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59), art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust.2, art. 78, art. 98-99.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) 4.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, Poz. 214.

 

 1. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki.

 Wychowanie dzieci jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności uwzględnia wolę rodziców i państwa. Rolą rodziców, szkoły i państwa jest wspieranie ucznia w rozwoju. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Uzupełnieniem wychowania jest działalność profilaktyczna, którą należy rozumieć również, jako interwencję wzmacniającą i korygującą.

W naszej szkole systematycznie prowadzone są systematycznie działania ewaluacyjne przedsięwzięć wychowawczych oraz profilaktycznych i wyniki tych działań są rzetelnym materiałem diagnostycznym do opracowania niniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem wychowania realizowanego w naszej szkole jest uczeń dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje. Dojrzałość osiąga się w czterech sferach: fizycznej, psychicznej (w tym m.in. emocjonalnej i intelektualnej), społecznej oraz duchowej.

W naszym szkolnym środowisku systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia oraz działalność zapobiegawcza i informacyjna w zakresie profilaktyki uzależnień uczniów, rodziców i nauczycieli. Treści i formy zajęć wychowawczo-profilaktycznych dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci, ale także do indywidualnych możliwości psychofizycznych i percepcyjnych uczniów. Nasza szkoła wspiera uczniów zagrożonych uzależnieniami i demoralizacją, rozwija ich poczucie własnej wartości oraz motywuje do podejmowania różnych form aktywności pozaszkolnej, zaspokajających ich potrzeby i rozwijających zainteresowania. Nauczyciele są przygotowani do realizacji zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach trudnych, problemowych.

W szkole obowiązują procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych i interwencyjnych, a także współdziała z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

Bazując na wynikach diagnozy, przyjęliśmy w szkole dwie główne strategie:  edukacyjną, której celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych: nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia oraz strategię alternatywy, której celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb, tj. podniesienie samooceny, odejście od nudy np. do świetlicy podwórkowej, drużyny harcerskiej, koła zainteresowań. W codziennej pracy z dziećmi posiłkujemy się również strategiami: informacyjną i interwencyjną.

Za realizację strategii profilaktyczno-wychowawczej szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a koordynatorem działań jest dyrektor szkoły.

 

 1. Uzasadnienie wynikające z diagnozy potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki.

Diagnoza środowiska szkolnego na koniec roku 2018/19 wskazała, że utrzymuje się problem zdiagnozowany w poprzednim roku szkolnym, a mianowicie wychowanie dzieci i pedagogizacja rodziców. Rodzice oczekują od nas wsparcia w procesie wychowania, a w wielu wypadkach konkretnych rozwiązań problemów dzieci. W ostatnim roku szkolnym zaznaczyły się wśród uczniów zachowania autoagresywne oraz agresywne i przemocowe (związane z aktywnością dzieci w Internecie). Nadal jednym z głównych problemów w środowisku lokalnym szkoły jest niski status społeczny rodziców i eurosieroctwo, dlatego też działania szkoły ukierunkowane zostały na zapewnienie uczniom kulturalnego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu. W związku z tym w bieżącym roku szkolnym rozszerzona została oferta dodatkowych zajęć rozwijających talenty i zainteresowania. Diagnoza zachowań ryzykownych wskazała na zdecydowaną przewagę w szkole grupy uczniów niskiego ryzyka, nie podejmującej takich zachowań i małą grupę podwyższonego ryzyka, w której są osoby mające za sobą chociażby jedno zachowanie ryzykowne. W związku z tym szkoła zobowiązana jest realizować profilaktykę na dwóch poziomach: pierwszorzędowym i drugorzędowym. Działania drugorzędowe adresowane są do małych grup dzieci i młodzieży przeżywających liczne trudności oraz ich rodzin.

 

 1. Cele ogólne i szczegółowe.

Cele ogólne:

 • Dbanie o harmonijny rozwój uczniów: intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
 • Kształtowanie u uczniów postaw ku wartościom, warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 • Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole i jej otoczeniu.
 • Wspomaganie rodziców w procesie wychowania.

Cele szczegółowe i wskaźniki:

 • Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka

Wskaźniki: Nauczyciele uświadamiają uczniom przynależność do rodziny i podkreślają jej rolę w życiu każdego człowieka. Uczeń potrafi okazać szacunek i troskę o najbliższych, uznaje autorytet rodziców. Nauczyciele podejmują problemy uczniów, których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych oraz związanych z przemocą domową.

 • Przygotowanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej

Wskaźniki: Nauczyciele diagnozują środowisko rodzinne uczniów, diagnozują ich potrzeby, zapoznają z prawami i obowiązkami panującymi w szkole, dbają o właściwe relacje. Rozwijają i wzmacniają umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów.

 • Wdrażanie dzieci do funkcjonowania w społeczności lokalnej

Wskaźniki: Nauczyciele współpracują z instytucjami i organizacjami na terenie miasta i kreują pozytywny wizerunek szkoły.

 • Kształtowanie szacunku do własnego państwa

Wskaźniki: Nauczyciele zapoznają uczniów z symbolami narodowymi, pozwalają na udział uczniów w obchodach upamiętniających rocznice i święta państwowe oraz pielęgnują tradycje związane z obchodem świąt.

 • Partnerstwo rodziców we współdziałaniu w zakresie dydaktyki, wychowania i profilaktyki

Wskaźniki: Nauczyciele uzgadniają z rodzicami wartości wychowawcze i realizują je przy współpracy z rodzicami. Nauczyciele podejmują działania doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców oraz związane ze wsparciem socjalnym rodzin potrzebujących.

 • Indywidualizacja prosu dydaktyczno-wychowawczego w czasie zajęć oraz wyrównywanie braków edukacyjnych w rozwoju psychomotorycznym uczniów

Wskaźniki: Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby dzieci i dostosowuje proces dydaktyczno-wyrównawczy do potrzeb uczniów, z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.

 • Wykorzystywanie w pracy lekcyjnej różnych źródeł informacji

Wskaźniki: Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z różnych źródeł informacji.

 • Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań

Wskaźniki: Szkoła zapewnia urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Nauczyciele opracowują indywidualne programy dla uczniów zdolnych i wspierają ich talenty.

 • Wskazywanie znaczenia przyrody dla człowieka i konieczność jej ochrony

Wskaźniki: Działania podejmowane przez nauczycieli propagują zachowania proekologiczne.

 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowy i higieniczny tryb życia

Wskaźniki: Działania podejmowane przez nauczycieli, wpływają na promowanie zdrowego trybu życia.

 • Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom w szkole i poza nią

Wskaźniki: Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom. Szkoła realizuje profilaktykę agresji i przemocy oraz bezpieczeństwa w sieci. Szkoła podejmuje działania w oparciu o szkolne strategie.

 • Kształtowanie osobowości, charakteru oraz postawy moralno-etycznej

Wskaźniki: Szkoła kształtuje postawy uczniów oraz realizuje uniwersalne wartości: szacunek, tolerancja, przyjaźń, zaufanie, prawda, odpowiedzialność, kultura, dobro, sprawiedliwość, godność osobista.

 • Wpajanie nawyków dobrego zachowania, zasad efektywnej współpracy i komunikowania się

Wskaźniki: Szkoła zapewnia różnorodne formy upowszechnienia pozytywnych form dobrego zachowania, właściwej komunikacji oraz eliminowania zachowania niewłaściwego.

 • Kształtowanie postawy „Żyjemy z innymi i dla innych”

Wskaźniki: Szkoła podejmuje działania związane z organizacją pomocy dla potrzebujących, uczy empatii, poszanowania godności osobistej, szacunku dla innych, w tym niepełnosprawnych, młodszych, słabszych i starszych. Uczy poszanowania mienia jako dobra wspólnego.

 

 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne.

Program obejmuje treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program jest spójny podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz ze szkolnym zestawem programów nauczania.

Treści wychowawczo-profilaktyczne koncentrują się na rozwijaniu potencjału dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem ich pozytywnych i mocnych stron. Stąd wychowawcy kładą nacisk na kształtowanie uczniów twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem w szkole i poza nią. Wychowawcy pomagają dzieciom rozwinąć zdolności umożliwiające rozumienie przez nich otaczającego ich świata na poprzez samorefleksję dotyczącą własnych zachowań i rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych. Nauczyciele budują relacje oparte na zaufaniu i rozmowie, poprzez którą uczy nawiązywania serdecznego kontaktu, szacunku i tolerancji. Program uwzględnia kształtowanie kompetencji międzykulturowych, szczególnie istotnych w naszym obecnym życiu. Wychowawcy uczą dzieci samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, motywacji do poszukiwania rozwiązań, dzielenia się doświadczeniami, wyszukiwania informacji, porządkowania ich i rozwiązywania problemów. Program podejmuje istotę kształtowania rozwoju osobowego i społecznego dzieci, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz rozwój wytrwałości w realizacji swoich celów. Treści niniejszego programu ukierunkowane są na wspieranie czynników chroniących i tym samym wzmacniają odporność uczniów na działanie czynników ryzyka.

 

 1. Plan i harmonogram działań.
ObszarZadaniaAdresaciSposób realizacjiUwagi
Zdrowie – edukacja zdrowotnaZapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;Klasa 0

Klasy 1

Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”

Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia z higienistką szkolną

 Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;Klasy 1

Wszystkie klasy

Lekcje tematyczne
 Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

 

Klasy 2

Rodzice

Rajd na dobry początek

Zajęcia sportowe

Zaproszenie dietetyka

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;Klasy 2Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”
 Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;Klasy 2Akcja „Sprzątanie świata”

Wycieczki

Zbiórka makulatury

 Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;Klasa 3Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”.
 Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;Klasa 3Lekcja z wychowawcą
 Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.Klasa 3Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”
 Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.Klasy 4Zajęcia z wychowawcą (e-lekcja)

Zajęcia z pedagogiem

 Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.Klasy 4Zajęcia z wychowawcą
 Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.Klasy 4Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia z pedagogiem

 Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwa­nie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trud­ności i kiedy wybór jest ważny i trudny.Klasy 4Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia z pedagogiem

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.Klasy 4Rajd na dobry początek

Wycieczka

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.Klasy 5Zajęcia z wychowawcą, lekcje przedmiotowe.
Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.Klasy 5Rajd na dobry początek

Program edukacji antytytoniowej

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałościKlasy 5Udział w konkursach

Zajęcia z wychowawcą i pedagogiem

Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości.Klasy 6Testy stylów uczenia się
Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.Klasy 6Nagrody za wyniki w nauce i sporcie, pochwały.

Zajęcia z pedagogiem

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia, jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.Klasy 6Lekcja z wychowawcą

Program edukacji antytyoniowej.

 

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjaty­wę, ale też odpowiedzial­ności za swoje działania, decyzje.Klasy 7Praca w organizacjach szkolnych: Caritas, PCK, Samorząd Szkolny
Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów.Klasy 7

Klasy 8

Uczniowie
i rodzice

Doradztwo zawodowe

Program profilaktyczny PWR 10-14

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.Klasy 7Organizacja nauczania, uczenia się – zajęcia z wychowawcą, pedagogiem.
Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.Klasy 7Wyniki w nauce, koła zainteresowań, konkursy.
Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.Klasy 7

Rodzice

WDŻ

Zajęcia z wychowawcą

Program profilaktyczny o dojrzewaniu

Jak rozmawiać z dzieckiem o dojrzewaniu?

Profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem środków psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.Klasy 8

Rodzice

Warsztaty profilaktyczne

Zajęcia z pedagogiem

Pedagogizacja rodziców

RelacjeKształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

 

Klasy 1Lekcje edukacyjne

 

Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

 

 

 

Klasy 1Zasady szkolne

 

 

Ślubowanie klas pierwszych

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

 

Klasy 2Współzawodnictwo

 

 

Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

 

Klasy 2Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”
Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

 

 

Klasa 3

 

 

 

 

 

Rodzice

Zajęcia  z pedagogiem

 

Zajęcia z wychowawcą

 

 

 

Powitanie klas pierwszych

 

Pedagogizacja rodziców przez wychowawcę

 

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

 

Klasa 3Scenki, dramy z wychowawcą

 

Program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

 

Klasy 4Zajęcia z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów
Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

 

Klasy 4Zajęcia z pedagogiem
Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

 

Klasy 4Praca w organizacjach szkolnych.

 

Dzień Wolontariatu

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

 

Klasy 4Ceremoniał szkolny

 

 

Lekcje poświęcone osobom niepełnosprawnym.

 

 

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.Klasy 4Pielęgnowanie przyjaźni, integracyjne spotkania
Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

 

 

Klasy 4Rozmowy z uczniami, przestrzeganie zasad, wyciąganie konsekwencji.

 

 

Akademia „Święto Komisji Edukacji Narodowej”

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

 

Klasy 5Praca w grupach podczas różnych zajęć.

 

 

Święto szkoły

 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

 

Klasy 5Współpraca z Caritas

Szkolne Koło PCK

Akcja „Wyprawka dla Żaka”

 

Dzień Wolontariatu

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy.

 

Klasy 5Samorząd uczniowski

 

Klub dyskusyjny

 

Drużyna zuchowa

 

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

 

Klasy 5Święto Odzyskania Niepodległości
Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

 

 

Klasy 5Święto Konstytucji 3 Maja
Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

 

 

 

Klasy 6

 

 

Uczniowie
i rodzice

Praca w grupach podczas zajęć lekcyjnych

 

PWR 10-14

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez udzielania pomocy (wolontariat).

 

Klasy 6Dzień Wolontariatu
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

 

Klasy 6Klub Dyskusyjny
Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

 

 

Klasy 6Zajęcia WDŻ

 

 

Program profilaktyczny PWR 10-14

 

Rajd

 

Rozwijanie samorządności

 

 

 

Klasy 6Praca w samorządzie szkolnym
Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.

 

 

 

Klasy 7

Klasy 8

Praca w grupach podczas zajęć lekcyjnych

 

Działalność w Samorządzie Szkolnym

 

Zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

 

 

 

Klasa 7

Klasy 8

Udział w obozie językowym Euroweek

 

Program doradztwa zawodowego.

Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

 

 

Klasy 7

Klasy 8

Udział w akcjach społecznych i charytatywnych.
Kultura – wartości, normy i wzory zachowańKształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

 

Klasy 0

Klasy 1

 

Klasy 1

Czytamy maluchom

 

 

Zajęcia edukacyjne

Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

 

 

Klasy 1Zajęcia z wychowawcą
Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

 

 Klasy 1-3Udział w akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

Udział w Jasełkach

 

 

Akademia „Dzień Patrona Szkoły”

 

 

Udział w andrzejkach i zabawie karnawałowej

 

Zajęcia teatralno-taneczne

 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

 

Klasy 2

 

 

 

 

 

 

Klasy 2,3,4,5

Tydzień Kultury Języka Polskiego – szkolny konkurs recytatorski

 

Wędrująca książka – akcja międzyszkolna

 

Podróże z książką

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

 

Klasa 3Klub dyskusyjny

 

 

Obchody Święta Dnia Matki

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

 

 

Klasa 3Szkolne konkursy
Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

 

 

Klasy 1-3Zajęcia edukacyjne
Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

 

 

Klasy 1-3Zajęcia teatralno-taneczne

 

Zajęcia taneczne

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

 

 

Klasy 1-3Święto Konstytucji 3 Maja

 

Obchody Święta Dnia Matki

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji;

 

 

 

Klasy 1-3Zajęcia plastyczne i muzyczne
Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

 

Klasy 1-3Mały Samorząd

 

Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

Klasa 3Klub dyskusyjny
Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

 

 

Klasy 4Zajęcia edukacyjne

 

Drużyna harcerska

Uwrażliwienie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

 

 

Klasy 4Zajęcia edukacyjne

 

Zajęcia z pedagogiem

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

 

 

 

 

Klasy 4Święto szkoły
Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

Klasy 4Tydzień Kultury Języka Polskiego
Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

 

 

 

Klasy 5Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

 

Uczestniczenie w Quizlet – program do nauki języka.

 

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

 

Klasy 5Zajęcia edukacyjne
Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

 

 

Klasy 5Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

 

 

Klasy 5Wycieczki szkolne
Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

 

 

 

Klasy 6

 

 

 

 

 

Klasy 6,7

 

Klasy 6

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

 

Książka w sam raz dla nas

 

Książkobranie – tydzień czytania książek

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

 

Klasy 6Zajęcia ze specjalistą
Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

 

Klasy 6Zajęcia z wychowawcą
Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

 

Klasy 6Dzień Papieski
Popularyzowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Klasy 7

Klasy 8

Świetlica podwórkowa

 

Liderzy czytelnictwa – konkurs całoroczny

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

 

Klasy 7

Klasy 8

Indeks aktywnego ucznia
Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

 

Klasy 7

Klasy 8

Zajęcia z wychowawcą (e-lekcje)
Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

 

 

Klasy 7

Klasy 8

Święto szkoły
BezpieczeństwoZapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

 

Klasa 0

Klasy 1

 

Klasy 1

Lekcje z wychowawcą

 

 

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

 

Klasy 1

 

 

 

Rodzice

Lekcje z wychowawcą

 

 

 

Pedagogizacja przez specjalistę w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera.

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

 

 

klasy 2Zajęcia z wychowawcą
Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

 

Klasa 3Lekcje z wychowawcą
Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

Klasa 3Akcja „Sprzątanie świata”
Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

 

Klasy 4Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

 

Klasy 4Lekcje wychowawcze
Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.Klasy 4

 

Wszystkie klasy

 

Zajęcia z pedagogiem

 

Ogólnoszkolna akcja o uzależnieniu od komputera, internetu, telefonu, tabletu oraz cyberprzemocy

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych.Klasy 4

Rodzice

 

 

Spotkanie z policjantem lub strażnikiem miejskim
Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

 

 

Klasy 4

 

 

Lekcje z wychowawcą
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

 

Klasy 5Zajęcia z pedagogiem
Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.Klasy 5Zajęcia z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów.
Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.Klasy 5Zajęcia edukacyjne
Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.Klasy 5Zajęcia ze specjalistą
Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.Klasy 6Wykaz osób i instytucji pomocowych na tablicach szkolnych
Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

 

Klasy 6

 

Rodzice

Zajęcia edukacyjne

 

Pedagogizacja rodziców

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.Klasy 6Lekcje wychowawcze

 

Zajęcia z pedagogiem

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.Klasy 6Zajęcia ze specjalistą
Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

 

Klasy 6

 

 

Rodzice

Zajęcia z pedagogiem

 

 

Pedagogizacja rodziców przez wychowawcę

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.Klasy 7

Klasy 8

Zajęcia edukacyjne
Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.Klasy 7

Klasy 8

Rodzice

Spotkanie ze specjalistą
Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.Klasy 7

Klasy 8

Rodzice

Zajęcia z pedagogiem

 

Pedagogizacja z wychowawcą

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.Klasy 7

Klasy 8

Zajęcia z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów

 

 

Pierwsza pomoc

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

 

Klasy 7

Klasy 8

Zajęcia z przedmiotu „Doradztwo zawodowe”

 

Zajęcia z wychowawcą

 

 1. Założenia ewaluacyjne.

Ewaluacja wewnątrzszkolna programu wychowawczo-profilaktycznego pozwoli ocenić działania szkoły po jednym roku i zostanie upubliczniona w postaci raportu. Ocena działań szkoły nastąpi na podstawie odpowiedzi na pytania:

 • Czy osiągnięto zamierzone cele?
 • Jakie są efekty zrealizowanych działań?
 • Czy sposób realizacji sprzyjał skuteczności?

Uzyskane wyniki badań ewaluacyjnych wykorzystane zostaną do doskonalenia jakości działań szkolnych oraz modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.