REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI
„SREBRNA TARCZA”

§ 1

Odznaka „SREBRNA TARCZA” to najwyższe wyróżnienie przyznawane corocznie uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 2

„SREBRNĄ TARCZĘ” przyznaje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na wniosek dyrektora szkoły po spełnieniu wymogów formalnych niniejszego regulaminu. Wniosek dyrektora poprzedzony jest pisemnym zgłoszeniem nominowanego ucznia przez wychowawcę klasy oraz zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Wychowawca klasy zobowiązany jest do konsultacji kandydata do „SREBRNEJ TARCZY” z samorządem klasowym.

§ 3

„SREBRNĄ TARCZĘ” otrzymuje jeden uczeń z każdego oddziału IV-VIII w szkole, który spełni największą liczbę kryteriów ujętych w § 5.

§ 4

„SREBRNĄ TARCZĘ” wraz z dyplomem nominowani otrzymują publicznie z rąk Prezydenta Miasta lub dyrektora szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego.

§ 5

Wymogi formalne do otrzymania wyróżnienia „SREBRNA TARCZA”

Odznaka przyznawana jest przez Prezydenta Miasta na koniec roku szkolnego uczniowi, który:

  1. Uzyskał najwyższą średnią ocen w klasie.
  2. Otrzymał wzorową ocenę zachowania.
  3. Na świadectwie szkolnym otrzymał oceny co najmniej dobre.
  4. Uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.
  5. Został wyróżniony za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.
  6. Angażował się w życie społeczności szkolnej.
  7. Rozwijał swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

 

Skip to content