Nazwa projektu

„Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Beneficjent

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Lata realizacji

2019-2021

Wartość ogółem

703 321,40 zł

Wartość dofinansowania z UE

492 083,90 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno – fizycznej, geograficzno – przyrodniczej i biologiczno – chemicznej oraz modernizacja i wyposażenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Planowane efekty:

Wykorzystanie zmodernizowane infrastruktury i wzbogacenie procesu kształcenia o nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyni się do podwyższenia jakości i efektywności edukacji, wprowadzi zróżnicowanie i uatrakcyjni formy przekazu.

Opis projektu:

Projekt przewiduje:

– wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych polegających na: wymianie drzwi wewnętrzenych i zewnętrznych, malowaniu, odnowieniu posadzki na sali gimnastycznej oraz jej zapleczu; wymianie drzwi wewnętrznych, posadzki, źródeł światła oraz boksów na szafki w szatni;

– kompleksowe wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej i biologiczno – chemicznej, doposażenie pracowni geograficzno – przyrodniczej w stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela, meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów oraz narzędzia TIK w tym laptopy dla uczniów i nauczyciela, tablice interaktywne, projektory, drukarkę 3D, urządzenie wielofunkcyjne. Doposażona również zostanie sala gimnastyczna w przyrządy do zajęć wychowania fizycznego oraz w projektor.

– zakupiony zostanie multimedialny gabinet logopedyczny wspierający diagnozę, profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka

 

Pracownia matematyczno-fizyczna

przed realizacją projektu:

po zakończeniu realizacji projektu:

 

 

Pracownia przyrodniczo-geograficzna

przed realizacją projektu:

po zakończeniu realizacji projektu:

 

 

Pracownia biologiczno-chemiczna

przed realizacją projektu:

po zakończeniu realizacji projektu:

 

 

Blok sportowy

przed realizacją projektu:

po zakończeniu realizacji projektu:

 

 

Szatnie

przed realizacją projektu:

po zakończeniu realizacji projektu:

Skip to content