Dokumenty rekrutacyjne można złożyć na 3 sposoby:

  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: psp4@ostrowiec.edu.pl,
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  3. osobiście w sekretariacie szkoły

Druki do pobrania są na naszej stronie w zakładce “REKRUTACJA” – “Dokumenty do pobrania”.

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas I

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 15 lutego 2021 roku
do 19 marca 2021 roku
od 17 maja 2021 roku
do 20 sierpnia 2021 roku
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.Do 26 marca 2021 roku23 sierpnia 2021 roku
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29 marca 2021 roku24 sierpnia 2021 roku
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 30 marca 2021
do 15 kwietnia 2021 roku
od 25 sierpnia 2021 roku
do 27 sierpnia 2021 roku
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.15 kwietnia 2021 roku30 sierpnia 2021 roku

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1 marca 2021 r.
do 31 marca 2021 r.
od 1 czerwca 2021 r.
do 16 czerwca 2021 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.od 6 kwietnia 2021 r.
do 7 kwietnia 2021 r.
od 17 czerwca 2021 r.
do 18 czerwca 2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.9 kwietnia 2021 r.22 czerwca 2021 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.od 10 kwietnia 2021 r.
do 16 kwietnia 2021 r.
od 23 czerwca 2021 r.
do 29 czerwca 2021 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.21 kwietnia 2021 r.1 lipca 2021 r.

 

Skip to content