Dokumenty rekrutacyjne można złożyć na 2 sposoby:

  1. osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 – 15.00
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej

Druki do pobrania są na naszej stronie w zakładce “REKRUTACJA” – “Dokumenty do pobrania”.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

Zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas I:

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 26 lutego 2024 r.
do 27 marca 2024 r.
od 15 maja 2024 r.
do19 sierpnia 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe. do 12 kwietnia 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 kwietnia 2024r. 26 sierpnia 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 22 kwietnia 2024 r.
do 6 maja 2024 r.
od 26 sierpnia 2024 r.
do 29 sierpnia 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 9 maja 2024 r. 30 sierpnia 2024 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do oddziału przedszkolnego:

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 4 marca 2024 r.
do 29 marca 2024 r.
od 3 czerwca 2024 r.
do 21 czerwca 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe. od 8 kwietnia 2024 r.
do 9 kwietnia 2024 r.
od 24 czerwca 2024 r
do 25 czerwca 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 kwietnia 2024 r. 26 czerwca 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia. od 15 kwietnia 2024 r.
do 19 kwietnia 2024 r.
od 27 czerwca 2024 r.
do 2 lipca 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 kwietnia 2024 r. 5 lipca 2024 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas dwujęzycznych

Regulamin Rekrutacji —-> Regulamin rekrutacji do klasy dwujęzycznej 2024.2025
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów dwujęzycznych w klasach VII:

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. od 1 lutego 2024 r. od godz. 8.00
do 22 marca 2024 r. do godz.15.00
od 10 lipca 2024 r. od godz. 8.00
do 9 sierpnia 2024 r. do godz.15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej. do 31 marca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej. do 15 kwietnia 2024 r. do godz.15.00 19 sierpnia 2024 r. do godz.10.00
4. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej. od 24 czerwca 2024 r.

do 30 czerwca 2024 r. do godz.15.00

od 19 sierpnia 2024 r.

do 23 sierpnia 2024 r.
do godz.15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 5 lipca 2024 r. do godz. 14.00 26 sierpnia 2024 r. do godz.10.00
6. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania. do 8 lipca 2024 r. do godz.14.00 do 30 sierpnia 2024 r. do godz.14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10 lipca 2024 r. do godz.15.00 do 30 sierpnia 2024 r. do godz.15.00
Skip to content