Dokumenty rekrutacyjne można złożyć na 3 sposoby:

  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: psp4@ostrowiec.edu.pl,
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  3. osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 – 15.00

Druki do pobrania są na naszej stronie w zakładce “REKRUTACJA” – “Dokumenty do pobrania”.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

Zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas I:

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 14 lutego 2022 roku
do 18 marca 2022 roku
od 16 maja 2022 roku
do 19 sierpnia 2022 roku
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.do 25 marca 2022 roku18 sierpnia 2022 roku
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.28 marca 2022 roku22 sierpnia 2022 roku
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 30 marca 2022 roku
do 15 kwietnia 2022 roku
od 22 sierpnia 2022 roku
do 26 sierpnia 2022 roku
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.20 kwietnia 2022 roku30 sierpnia 2022 roku

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do oddziału przedszkolnego:

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1 marca 2022 r.
do 31 marca 2022 r.
od 1 czerwca 2022 r.
do 17 czerwca 2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.od 6 kwietnia 2022 r.
do 7 kwietnia 2022 r.
od 20 czerwca 2022 r.
do 21 czerwca 2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.8 kwietnia 2022 r.22 czerwca 2022 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.od 11 kwietnia 2022 r.
do 15 kwietnia 2022 r.
od 23 czerwca 2022 r.
do 29 czerwca 2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.22 kwietnia 2022 r.30 czerwca 2022 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas dwujęzycznych

Regulamin Rekrutacji —-> Regulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego PSP 4
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów dwujęzycznych w klasach VII:

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.od 1 lutego 2022 r. od godz. 8.00
do 18 marca 2022 r. do godz.15.00
od 11 lipca 2022 r. od godz. 8.00
do 10 sierpnia 2022 r. do godz.15.00
2.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej.do 31 marca 2022 r.do 15 sierpnia 2022 r.
3.Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej.do 8 kwietnia 2022 r. do godz.15.0016 sierpnia 2022 r. do godz.10.00
4.Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.od 27 czerwca 2022 r.

do 29 czerwca 2022 r. do godz.15.00

od 16 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r. do godz.15.00

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.1 lipca 2022 r. do godz. 14.0022 sierpnia 2022 r. do godz.10.00
6.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.do 7 lipca 2022 r. do godz.14.00do 26 sierpnia 2022 r. do godz.14.00
7.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.8 lipca 2022 r. do godz.15.00do 26 sierpnia 2022 r. do godz.15.00
Skip to content