Zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas I 

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 18 lutego 2019 roku
do 22 marca 2019 roku
od 13 maja 2019 roku
do 16 sierpnia 2019 roku
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym czynności, o których mowa w §10 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.Do 28 marca 2019 roku21 sierpnia 2019 roku
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29 marca 2019 roku22 sierpnia 2019 roku
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 1 kwietnia2019
do 12 kwietnia 2019 roku
od 23 sierpnia 2019 roku
do 27 sierpnia 2019 roku
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.16 kwietnia 2019 roku29 sierpnia 2019 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 22 lutego do 28 lutego 2019 r.

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin                                   w postępowaniu rekrutacyjnymTermin                                 w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1 marca 2019 r.
do 28 marca 2019 r.
od 31 maja 2019 r.
do 14 czerwca 2019 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.od 4 kwietnia 2019 r.
do 5 kwietnia 2019 r.
od 17 czerwca 2019 r.
do 19 czerwca 2019 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.9 kwietnia 2019 r.24 czerwca 2019 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.od 10 kwietnia 2019 r.
do 16 kwietnia 2019 r.
od 25 czerwca 2019 r.
do 28 czerwca 2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.19 kwietnia 2019 r.4 lipca 2019 r.