UWAGA !!!

Dokumenty rekrutacyjne do naszej szkoły można złożyć na 3 sposoby:

  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: psp4@ostrowiec.edu.pl,
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  3. osobiście  w sekretariacie szkoły

Druki do pobrania są na naszej stronie w zakładce “REKRUTACJA”  – “Dokumenty do pobrania”. 

 

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I 

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 17 lutego 2020 roku
do 20 marca 2020 roku
od 18 maja 2020 roku
do 20 sierpnia 2020 roku
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.Do 26 marca 2020 roku21 sierpnia 2020 roku
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.27 marca 2020 roku24 sierpnia 2020 roku
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 30 marca 2020
do 10 kwietnia 2020 roku
od 25 sierpnia 2020 roku
do 27 sierpnia 2020 roku
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.15 kwietnia 2020 roku28 sierpnia 2020 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 2 marca do 31 marca 2020 r.

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin                                   w postępowaniu rekrutacyjnymTermin                                 w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 2 marca 2020 r.
do 31 marca 2020 r.
od 1 czerwca 2020 r.
do 16 czerwca 2020 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.od 6 kwietnia 2020 r.
do 7 kwietnia 2020 r.
od 17 czerwca 2020 r.
do 19 czerwca 2019 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.9 kwietnia 2020 r.24 czerwca 2020 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.od 10 kwietnia 2020 r.
do 17 kwietnia 2020 r.
od 25 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.21 kwietnia 2020 r.2 lipca 2020 r.