Praca szkoły opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami. Należą do nich:

Władza lokalna i samorządowa

 • zapoznanie uczniów z pracą samorządu,
 • dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych,
 • sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę (honorowy patronat Prezydenta Miasta)

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego

 • prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań,
 • współudział w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych;
 • wymiana informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych tematycznie związanych z działalnością,
 • wdrażanie dodatkowych programów edukacyjnych dotyczących prawidłowego odżywiania się dzieci i młodzieży oraz dokonywanie ewaluacji wyników realizacji tych programów.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Policja

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorem współpracy jest pedagog  szkolny. We współpracę ze szkołą angażuje się także dzielnicowy.

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń.

Straż Miejska, Straż Pożarna

 • działania profilaktyczne – prelekcje dla uczniów i rodziców
 • przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów, sposoby zapobiegania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • rozpoznanie środowiska ucznia,
 • finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

 Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną

 • wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci,
 • organizowanie sejmików ekologicznych i wycieczek edukacyjnych,
 • udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, “Segregujemy śmieci”, “Dzień drzewa”