Aneks do
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania na potrzeby nauki na odległość

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

§2
KOMUNIKACJA

1. Komunikacja pomiędzy nauczycielami a uczniami i rodzicami odbywa się za pośrednictwem:

 • dziennika elektronicznego Librus
 • platformy Microsoft Teams
 • komunikatorów społecznych
 • szkoły (dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu) – na parterze budynku szkoły zostało wyznaczone miejsce do przekazywania materiałów w wersji papierowej.

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie.
3. Zajęcia online prowadzone są poprzez:

 • lekcje wideoczat na platformie Microsoft Teams,
 • konsultacje online na platformie Microsoft Teams w formie czatu lub wideoczatu
 • korespondencję w dzienniku elektronicznym Librus
 • komunikatory społecznościowe
 • przesyłanie materiałów poprzez dziennik Librus i pocztę elektroniczną

4. W przypadku, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach online z przyczyn od niego niezależnych, ma obowiązek zapoznania się z tematem oraz wykonania i oddania w terminie zadanych prac domowych.
5. Indywidualne trudności w bieżącej komunikacji oraz dostępności do Internetu należy zgłaszać do wychowawcy lub dyrektora szkoły. W przypadku braku takiego sygnału uznaje się, że uczeń ma dostęp do przynajmniej jednej formy pracy zdalnej.
6. Bieżąca komunikacja z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

§3
OBOWIĄZEK NAUKI

 1. W okresie nauczania zdalnego nauczyciele realizują i monitorują podstawę programową, a uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Uczeń jest zobowiązany do realizacji obowiązku szkolnego poprzez udział w nauczaniu zdalnym (online lub za pośrednictwem szkoły poprzez odbiór
  i przekazywanie materiałów w formie papierowej).
 3. Rodzice dziecka zobowiązani są do dopilnowania realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko w okresie nauczania zdalnego poprzez monitorowanie aktywności dziecka, odczytywanie korespondencji na Librusie. Rodzice mają obowiązek poinformowania wychowawcy o powodach braku kontaktu ucznia ze szkołą.
  W przypadku braku kontaktu ucznia i rodzica ze szkołą przez okres dłuższy niż 7 dni, wychowawca podejmuje próbę kontaktu telefonicznego, a jeśli tego kontaktu nadal nie ma, wówczas w porozumieniu z dyrektorem szkoły wysyła do rodziców oficjalne pismo listem poleconym z prośbą o kontakt ze szkołą.
 4. W sytuacji, gdy uczeń nie dysponuje sprawnym sprzętem komputerowym do nauki online, szkoła zapewnia wypożyczenie takiego sprzętu do domu.

§4
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 1. Nauczanie zdalne odbywa się według przygotowanego na czas zdalnego nauczania harmonogramu pracy z uczniami (Zarządzenie Dyrektora Szkoły 4/220 z dnia 25 marca 2020r.)
 2. Nauczyciele zapewniają uczniom, a w przypadku klas I-III ich rodzicom, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej lub papierowej dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu.
 3. Każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III – każdy rodzic, posiada możliwość konsultacji z nauczycielem.
 4. Nauczyciele przekazują każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji.
 5. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu, zobowiązani są raz
  w tygodniu do odbioru ze szkoły materiałów w wersji papierowej do pracy w domu.
 6. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu, zobowiązani są po upływie tygodnia dostarczyć do szkoły wykonane prace uczniów w celu sprawdzenia ich przez nauczycieli.
 7. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu i mają trudności w zrozumieniu materiału lub wykonaniu zadanej im pracy mogą skontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem szkoły.
 8. Nauczyciele i pedagog szkolny udzielają wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze wideo-czatów oraz telefonicznej.

§5
ZASADY OCENIANIA DOTYCZĄCE KLAS IV-VIII
W CZASIE TRWANIA NAUKI ZDALNEJ

1.Ocenianie odbywa się zgodne z zapisami Statutu szkoły. Nauczyciele stosują skalę ocen od 1 do 6, gdzie 1 jest oceną niedostateczną a 6 oceną celującą.
2. W okresie nauki zdalnej funkcjonuje jedna kategoria oceny tj. praca domowa nauczanie zdalne. Każda ocena od 1 do 6 jest z wagą – 3. Nauczyciel wpisując do dziennika ocenę, dodaje w komentarzu informację, z jakiego obszaru pracy ucznia jest ona wystawiona.
3. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica, która praca będzie podlegać ocenie i zostawia co najmniej 7 dni na jej wykonanie, określając sposób, termin i godzinę odesłania wykonanej pracy. Ponadto informuje ucznia o możliwości poprawienia źle wykonanej pracy. W przypadku trudności technicznych (związanych z komputerem, Internetem) lub ze zrozumieniem treści uczeń lub rodzic kontaktują się z nauczycielem w celu uzyskania pomocy.
4. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób (sms, mms, wersja papierowa).
5. W sytuacji, gdy uczeń nie uczestniczy w zdalnym nauczaniu i nie przysyła nauczycielowi zadanych obowiązkowych prac w określonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, otrzymuje ocenę niedostateczną za brak wykonania zadania.
6. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej decydujący głos ma nauczyciel prowadzący przedmiot – wagi ocen nie będą decydowały o ostatecznej ocenie ucznia. Ocenę roczną klasyfikacji ucznia nauczyciel wystawia na podstawie pracy ucznia do dnia zawieszenia nauki w szkole tj. do 11 marca 2020r. oraz pracy ucznia w okresie nauki zdalnej. Na ocenę pracy ucznia w okresie nauki zdalnej składa się:

 • poprawność wykonanej pracy (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, konstrukcja pracy, język)
 • systematyczność w kontakcie z nauczycielami
 • systematyczna aktywność
 • systematyczne przesyłanie prac

7. Nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce. Ocenie podlegają jedynie prace pisemne:

 • zadania domowe
 • inne formy wypowiedzi pisemnej
 • projekty grupowe
 • samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace zlecone przez nauczyciela
 • prace dla chętnych (nieobowiązkowe) – za ich bezbłędne wykonanie uczeń otrzymuje ocenę 6 (celujący)
 • aktywność poza lekcjami, np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach

Wypowiedzi ustne uczniów podczas zajęć online nie są oceniane. Aktywność uczniów na zajęciach online oraz poza lekcjami może wpłynąć na ocenę zachowania.

8. Nauczyciele dla własnej wiadomości odnotowują aktywność uczniów na zajęciach on-line.
9. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.
10. Informowanie o postępach w nauce może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej, Microsoft Teams, komunikatorów, telefonu.
11. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych w czasie zdalnego nauczania w sposób i terminie wskazanym przez nauczycieli.
12. Przy ocenianiu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego głównym wyznacznikiem oceny jest zaangażowanie ucznia w pracę oraz wysiłek ucznia podczas wykonywania zadań.

§6
ZACHOWANIE

Ocenie zachowania w okresie nauki zdalnej podlega:

 1. Systematyczność pracy
 2. Systematyczna aktywność
 3. Kultura osobista
 4. Stosunek do innych osób
 5. Stosowanie się do ustalonych zasad
 6. Pomoc koleżeńska

§7
ZASADY OCENIANIA DOTYCZĄCE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W CZASIE TRWANIA NAUKI ZDALNEJ

1.Nauczyciele oceniają pracę ucznia z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość wskazanych przez nauczyciela.
2. W okresie nauki zdalnej nauczyciele realizują i monitorują podstawę programową.
3. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniom (na miarę swoich możliwości) odpowiednich warunków do nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym uczeniu się.
4. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. (Każde dziecko jest oceniane indywidualnie).
5. Nauczyciel stosuje cząstkowe oceny wyrażone stopniem w następującej skali:

6 – stopień celujący
5 – stopień bardzo dobry
4 – stopień dobry
3 – stopień dostateczny
2 – stopień dopuszczający
1 – stopień niedostateczny

6. Do ocen w stopniu może być dołączony komentarz słowny. Stosowane są również oceny wspierające typu: BRAWO, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, PRACUJ WIĘCEJ itp.
7. Prace plastyczno – techniczne, ćwiczenia informatyczne, ruchowe są zadawane 1 raz w tygodniu i przesyłane nauczycielowi drogą online w postaci zdjęcia, krótkiego filmiku lub nagrania.
8. Prace dla chętnych (nieobowiązkowe) za ich bezbłędnie wykonanie uczeń otrzymuje 6 (celujący).
9. Brak wykonania w terminie zadania zleconego przez nauczyciela każdorazowo traktowane jest, jako nieprzygotowanie do zajęć i skutkuje oceną 1(niedostateczną).
10. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych w czasie zdalnego nauczania w sposób i terminie wskazanym przez nauczycieli.
11. Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych zadań.
12. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób ( sms, mms, wersja papierowa).
13. Nauczyciele dla własnej wiadomości odnotowują aktywność uczniów na zajęciach on-line.
14. Ocena roczna – określająca ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej za dany okres (rok szkolny) i obejmującą wszystkie sfery edukacji wczesnoszkolnej pozostaje opisową oceną roczną.
15. Ocenie zachowania w okresie nauki zdalnej podlega:

 • Systematyczność pracy.
 • Systematyczna aktywność.
 • Kultura osobista.
 • Stosunek do innych osób.
 • Stosowanie się do ustalonych zasad

16. Ocena roczna zachowania w edukacji wczesnoszkolnej pozostaje opisową oceną roczną.