Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 9/2021
z dnia 19 marca 2021 r.

Procedura Bezpieczeństwa
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
w związku z organizacją konsultacji dla uczniów kl. VIII, zajęć on-line prowadzonych na terenie szkoły, zajęć świetlicowych oraz zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w stanie epidemii, wprowadzonym w związku z Covid-19

W okresie od 22 marca 2021 r. nadal prowadzone będą konsultacje dla kl. VIII, zajęcia świetlicowe dla uczniów kl. I-III oraz zajęcia on-line na terenie szkoły. Ponadto, szkoła nadal zapewnia realizację zajęć rewalidacyjnych, zajęć wspomagających prawidłowy rozwój dziecka. Konsultacje dla klas VIII mają charakter dobrowolny – uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci.

Par. 1. Zasady ogólne

 1. Rodzic (opiekun) deklaruje do wychowawcy udział dziecka w konsultacjach, zajęciach świetlicowych, zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły oraz zajęciach prowadzonych on-line na terenie szkoły.
 2. W przypadku jeśli rodzić dziecka z klas IV-VIII nie wyraża zgody na udział w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły, zajęcia te prowadzone są zdalnie.
 3. W zajęciach, o których mowa w pkt.1 i 2, może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów choroby zakaźnej.
 4. W zajęciach, o których mowa w pkt.1 i 2, nie może uczestniczyć dziecko, które objęte jest kwarantanną lub izolacją albo jeśli ktoś w domu przebywa na kwarantannie lub izolacji. Wówczas wszyscy mieszkańcy domu muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. W zajęciach, o których mowa w pkt.1 i 2, nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 6. W razie stwierdzenia u dziecka lub osoby zamieszkującej z dzieckiem niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie wszystkich osób w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 7. W dbałości o bezpieczeństwo dziecka i pracowników szkoły rodzic jest zobowiązany:
 • zmierzyć dziecku temperaturę przed każdym przyjściem dziecka do szkoły i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6°C – poinformować o tym telefonicznie nauczyciela.
 • przekazać telefonicznie do wychowawcy szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka przed każdym przyjściem dziecka do szkoły oraz aktualny numer telefonu w razie potrzeby kontaktu,
 • zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, wykorzystywaną na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych oraz podczas drogi do i z placówki,
 • pouczyć dziecko o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania
  czy kasłania,
 • wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
 • regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. O powyższej sytuacji niezwłocznie powiadamia się również dyrektora.
 2. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 3. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Par. 2. Organizacja zajęć świetlicowych

 1. Rodzic (opiekun) deklaruje do wychowawcy udział dziecka w zajęciach świetlicowych na terenie szkoły.
 2. Dostęp do opieki świetlicowej mają dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.
 3. Do opieki nad dziećmi przyporządkowana jest stała grupa nauczycieli.
 4. Opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów oraz uczniowie do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra.
 5. Rodzic (opiekun, osoba przyprowadzająca dziecko) nie wchodzi do korytarza szkoły, lecz w wiatrołapie przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Zarówno przy wejściu do szkoły jak i w sali w której dzieci przebywają dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 7. W świetlicy podczas obecności dzieci należy używać oczyszczacza powietrza, a w miarę możliwości wietrzyć co godzinę. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia świetlicowe należy ozonować pomieszczenie.

Par. 3. Organizacja zajęć w ramach konsultacji stacjonarnych dla klas VIII

 1. Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII mogą być indywidualne lub grupowe. Mają charakter dobrowolny, odbywają się za zgodą rodziców.
 2. Na konsultacje grupowe uczniowie przychodzą w wyznaczonych dniach i godzinach. Konsultacje odbywają się po uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu w ustalonym przez niego terminie.
 3. Każda grupa dzieci z danej klasy powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 4. W grupie może przebywać do 5 uczniów.
 5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 6. W sali podczas konsultacji odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min.1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi lub podręcznikami między sobą.
 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minut. Uczeń lub grupa spędza cały czas w szkole pod nadzorem nauczyciela.
 10. W częściach wspólnych budynku szkoły, uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek.
 11. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą uczniów, zachować 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami.
 12. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w czasie godzin jej pracy
  z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzegając ustalonych zasad korzystania
  z biblioteki na czas epidemii.
 13. Książki, które są zwrócone przez ucznia poddawane są kwarantannie w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza i oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 14. Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej, a także pracownicy firmy cateringowej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Par. 4. Organizacja zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów kl. IV-VIII na terenie szkoły jest dobrowolne i zależy od decyzji rodziców dzieci.
 2. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w formie indywidualnej współpracy ucznia z nauczycielem. Niektóre z nich (na życzenie rodziców) odbywają się w sposób zdalny, ale dotyczy to uczniów klas IV-VIII. Pozostałe zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone są w sposób zdalny w 4-osobowych lub 2-osobowych zespołach z zachowaniem 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami.
 3. Przyprowadzając lub odbierając dziecko, rodzic (opiekun, właściwa osoba) powinien zachować od drugiej osoby odstęp 1,5 m, a także przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 4. Jeśli uczeń sam przychodzi do szkoły, zgłasza swoją obecność dyżurującemu pracownikowi szkoły. Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia do drzwi wyjściowych.
 5. Podczas zajęć rewalidacyjnych, dziecko przybywa w wyznaczonej i stałej sali wyłącznie z nauczycielem prowadzącym te zajęcia oraz jeśli jest taka potrzeba – osobą pomocy nauczyciela.
 6. Zajęcia rewalidacyjne stacjonarne, będą odbywały się w odpowiednio przygotowanej sali (bez zbędnych przedmiotów, których nie można zdezynfekować). Sala wietrzona będzie przed zajęciami, po ich zakończeniu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Sala nie może być mniejsza niż 4m² na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
 7. Prowadzący zajęcia, o których mowa w §1 pkt.1 powinni na miarę możliwości używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 8. Zajęcia, o których mowa w §1 pkt.1, zostaną tak zorganizowane, aby dziecko miało ograniczony do minimum kontakt z innymi dziećmi i osobami na terenie szkoły, które nie są bezpośrednio zaangażowane w pracę z nim.
 9. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Par. 5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz zapoznać się z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu oraz zakrywania nosa i ust.
 3. Ręce należy myć regularnie ciepłą wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Należy dopilnować, aby dzieci myły ręce. Należy informować dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, wyłączników (najlepiej po każdych zajęciach).
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki na usta i nos.
 7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 9. Dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.

Par. 6.Obowiązki nauczycieli

 1. W dbałości o bezpieczeństwo dziecka nauczyciele zobowiązani są:
 • zapoznać uczniów z zasadami przemieszczania się po szkole oraz zasadami wypożyczania książek,
 • przestrzegać podstawowych zasad higieny rąk (mycie i dezynfekcja) oraz higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 • stosować środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice),
 • wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone
 • informować uczniów, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie
 • usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystują przybory, na których mogą gromadzić się bakterie, przekazują woźnym do dezynfekcji,
 • wietrzyć salę przed rozpoczęciem zajęć, po zakończeniu i w miarę potrzeby w trakcie trwania zajęć,
 • niezwłocznie poinformować dyrektora o wystąpieniu u dziecka lub u siebie niepokojących objawów wskazujących na zarażenie się wirusem,
 • przypominać dzieciom o regularnym myciu rąk.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzania listy obecności uczniów podczas każdych zajęć.

Par. 7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. W wyznaczonym pomieszczeniu dostępny jest dla nauczycieli termometr, aby mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/obsługa PSP nr 4 nie przychodzą do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:
 • pracownik zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy;
 • wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci;
 • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zostają zdezynfekowane;
 • dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Do osób tych stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym;
 • stosuje się zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;
 • w sekretariacie szkoły umieszcza się listę z potrzebnymi numerami telefonów, w tym do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz służb medycznych. Kopia listy zostaje wywieszona w widocznym miejscu na korytarzu szkoły.

Par. 8. Zasady współpracy szkoły z Sanepidem

 1. Dyrektor PSP nr 4 na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zarażenia wirusem COVID-19, dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 4. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

Par. 9. Zasady współpracy dyrektora szkoły z Organem Prowadzącym

 1. Dyrektor utrzymuje stały kontakt z Urzędem Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu bieżącego monitorowania liczby dzieci w placówce.
 2. W sytuacji wystąpienia problemów, w szczególności zakażenia, dyrektor przekazuje informację telefoniczną bezpośrednio Naczelnikowi WEiSS, a w przypadku braku takiej możliwości – pracownikom WEiSS.

Par. 10. Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej

 1. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak maseczki czy rękawiczki, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wyrzucać do pojemnika /worka na odpady zmieszane.
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika zbiorczego.

Skip to content