W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy uczeń czuł się tutaj pewnie i bezpiecznie.

 

 

 

Misją szkoły jest:

  1. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
  2. wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego, odpowiedzialnego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania
  3. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych przygotowujących do życia w społeczeństwie,
  4. stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze,
  5. nauczanie i utrwalanie kultury osobistej,
  6. rozwój patriotyzmu i postaw obywatelskich ucznia,
  7. kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
  8. rozpoznanie i rozwijanie uzdolnień,
  9. wspieranie indywidualne pasje uczniów, rozwijając ich osobiste talenty, wyobraźnię i kreatywność,
  10. wspieranie rodziców w procesie wychowania.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze stwarzając warunki do indywidualnego rozwoju ucznia przygotowując go do:

• podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacji;
• twórczego myślenia;
• współpracy w grupie;
• rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
• funkcjonowania w społeczeństwie.

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych sprawia, że uczniowie mają możliwości do rozwoju indywidualnych uzdolnień i osobowości. Udział w zajęciach aktywizujących pozwala uczniom bycia aktywnym, ciekawym świata, otwartym, a także uczy myślenia, rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności.

Skip to content