Regulamin programu
„Aktywny uczeń”

§  1
Cele programu

  1. Zachęcenie uczniów do udziału w różnych formach działalności na terenie szkoły oraz poza jej obrębem.
  2. Wyłonienie uczniów angażujących się w życie szkoły na różnych płaszczyznach.

§  2
Zasady przyznawania pieczątek

  1. Każdy uczeń otrzymuje „Indeks Aktywnego ucznia” w którym zbiera pieczątki za aktywność.
  2. Za każdą aktywność uczeń otrzymuje odpowiednią liczbę pieczątek
  3. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne lub będący opiekunem. podczas angażowania się ucznia podpisuje się w miejscu pieczątki wpisując jednocześnie datę.

§  3
Sposoby przyznawania nagród

  1. Nagrody zostaną przyznane osobom, które uzbierają największą liczbę pieczątek.
  2. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 4
Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2018 roku.
  2. Istnieje możliwość modyfikacji regulaminu poprzez dodanie nowych form aktywności.
  3. Do regulaminu dołączony jest załącznik w postaci wykazu aktywności oraz ilości przyznawania pieczątek (załącznik nr 1).

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu „Aktywny uczeń”

AktywnośćIlość pieczątek
Udział w zajęciach pozalekcyjnych1
Udział w akademiach szkolnych1
Udział w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych w ramach godzin lekcyjnych1
Udział w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych po godzinach lekcyjnych2
Zbiórka żywności1
Pomoc w zabawach dla młodszych uczniów1
Udział w rajdach w czasie zajęć lekcyjnych1
Udział w rajdach po godzinach lekcyjnych2
Udział w Poczcie Sztandarowym2
Udział w dniach otwartych2
Udział w akcjach promocyjnych na terenie miasta1
Udział w akademiach szkolnych1
Kibicowanie podczas „Dopingu na medal”3