Regulamin programu
„Aktywny uczeń”

§ 1
Cele programu

 1. Zachęcenie uczniów do udziału w różnych formach działalności na terenie szkoły oraz poza jej obrębem.
 2. Wspomaganie rozwoju talentów oraz zainteresowań uczniów.
 3. Aktywizacja środowiska uczniowskiego.
 4. Podniesienie u uczniów poziomu motywacji do rozwijania własnych zdolności i umiejętności.
 5. Wypełnienie wolnego czasu uczniów po zajęciach lekcyjnych oraz zapewnienie darmowej opieki.
 6. Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez poznanie swoich talentów i mocnych stron.
 7. Wyłonienie uczniów angażujących się w życie szkoły na różnych płaszczyznach.

§ 2
Zasady przyznawania punktów

 1. Każdy uczeń otrzymuje „Indeks Aktywnego ucznia” w którym zbiera punkty/pieczątki za aktywność.
 2. Za każdą aktywność uczeń otrzymuje odpowiednią liczbę punktów/pieczątek (zgodnie z zał. nr 1)
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne lub będący opiekunem podczas angażowania się ucznia, podpisuje się w miejscu pieczątki wpisując jednocześnie datę zajęć/aktywności.

§ 3
Sposoby przyznawania nagród

 1. Nagrody zostaną przyznane osobom, które uzbierają największą liczbę pieczątek.
 2. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2018 roku.
 2. Istnieje możliwość modyfikacji regulaminu poprzez dodanie nowych form aktywności.
 3. Do regulaminu dołączony jest załącznik w postaci wykazu aktywności oraz ilości przyznawania pieczątek (załącznik nr 1).

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu „Aktywny uczeń”

Aktywność Ilość pieczątek
Udział w zajęciach pozalekcyjnych 1
Czynny udział w akademiach szkolnych 1
Udział w konkursach oraz zawodach sportowych w ramach godzin lekcyjnych 1
Udział w konkursach oraz zawodach sportowych po godzinach lekcyjnych 2
Udział w zbiórkach charytatywnych na terenie szkoły 1
Pomoc w zabawach dla młodszych uczniów 1
Udział w rajdach w trakcie zajęć lekcyjnych 1
Udział w rajdach po godzinach lekcyjnych 2
Udział w Poczcie Sztandarowym 2
Udział w dniach otwartych szkoły 2
Udział w akcjach promocyjnych na terenie miasta w trakcie godzin lekcyjnych 1
Udział w akcjach promocyjnych na terenie miasta po godzinach lekcyjnych 2
Kibicowanie podczas imprez sportowych na terenie miasta po godzinach lekcyjnych 3

 

 

Skip to content