REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

w Ostrowcu Świętokrzyskim.

I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU

 1. Ustawy z dnia 4 marca 1984 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – karta nauczyciela ( t. j. Dz. Z 2006r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 marca z 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu rozliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U Nr 43,poz. 168 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( tj. z 1998r. Dz. U. Nr 21,poz. 96 z późniejszymi zmianami).
 6. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim ogłoszone w Monitorze Polskim przed 20 lutego roku bieżącego.
 7. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).
 8. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. Nr 157 , poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 9. Ustawy ,, Prawo zamówień publicznych” ( t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z dnia 15 czerwca 2010r.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy ustawy o ZFŚS, niniejszy regulamin, w tym zatwierdzony, coroczny plan wydatków z funduszu (plan rzeczowo-finansowy).
 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
 3. Kwotę odpisu można powiększyć o odpisy dodatkowe z tytułu opieki nad emerytami i rencistami zakładu o ile po przejściu na emeryturę lub rentę nie zawarli umowy o pracę z innym pracodawcą.
 4. Środki Funduszu zwiększa się o wypływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej lub mieszkaniowej, darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych, odsetek od środków Funduszu na koncie bankowym, wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.
 5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok.
 6. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, którego koszty nie mogą być ponoszone z środków Funduszu.
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych PSP 4 zwanym dalej „Funduszem” administruje dyrektor zwany dalej „Pracodawcą”.
 8. Coroczny plan wydatkowania zatwierdza Pracodawca po zaopiniowaniu przez związki zawodowe funkcjonujące na terenie szkoły w procedurze ustawowej.
 9. Plan wydatkowania jest ustalany corocznie w terminie do 1 miesiąca po otrzymaniu naliczenia odpisu na ZFŚS dokonanego przez PSP 4 i zawiera podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności (preliminarz).
 10. Dopuszcza się dokonywanie zmian w podziale Funduszu w trakcie roku kalendarzowego.
 11. Prawo zgłaszania propozycji w zakresie zmiany regulaminu oraz preliminarza przysługuje pracodawcy, związkom zawodowym lub pracownikom.
 12. Decyzję o przyznaniu świadczeń socjalnych poszczególnym uprawnionym
  w oparciu o kryteria określone w art. 8 ust 1 – ustawy podejmuje Pracodawca.
 13. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

III. PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 2

Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:

 1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania bez względu na okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przekraczających okres miesiąca.
 2. Emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy), dla których ostatnim miejscem pracy była PSP 4.
 3. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
 4. Dzieci po zmarłych w okresie zatrudnienia pracownikach PSP 4, utrzymujący się
  z renty po pracowniku PSP 4 uczące się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do 20 roku życia, o ile nie zawarły związku małżeńskiego.
 5. Osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na w/w świadczenie było PSP 4 jeśli nie podjęli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą. Osoby te uprawnione są do korzystania ze świadczeń określonych w §4 pkt. 2 c i 2d.

§ 3

Członkami rodzin pracowników określonymi w § 2 ust 3 – uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są:

 1. Współmałżonek.
 2. Dzieci własne, przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się – do czasu ukończenia nauki, niedłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, natomiast jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku.

IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 4

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego,
  a świadczenia socjalne nie są świadczeniami należnymi, mają charakter uznaniowy do momentu ich przyznania przez podmioty uprawnione. Ich przeznaczenie oraz wysokość uzależnia się od kryteriów socjalnych tj. od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionych.
 2. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się na:
  1. świadczenia urlopowe dla pracowników pedagogicznych,
  2. dofinansowanie świadczeń wczasowo-wypoczynkowych,
  3. pomoc rzeczową lub finansową (pieniężną) – tzw. zapomoga, pomoc dla osób imiennie wskazanych decyzją Pracodawcy,
  4. pomoc w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych (pieniężnych),
  5. wypoczynku w formie turystyki grupowej organizowanego przez Pracodawcę lub innego organizatora,
  6. działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez kulturalnych, oświatowych, sportowo – rekreacyjnych oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy,
  7. zakupu biletów w różnych formach rekreacji ruchowej,
  8. pożyczki na cele mieszkaniowe.
 1. Pozostawia się od 1 do 3% rezerwy środków tego Funduszu w celu dofinansowania świadczeń wymienionych w pkt.1 lub nadzwyczajnych potrzeb dodatkowych.
 2. Środki, niewydatkowane w danym roku na cele wymienione w pkt. 1, przekazane będą na zwiększenie rezerwy Funduszu.

V. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 5

 1. Świadczenia z Funduszu przyznaje Pracodawca, po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej.
 2. Komisja nie ma uprawnień decyzyjnych, lecz jest organem pomocniczym, opiniująco – doradczym Pracodawcy.

§ 6

1.Wysokość przyznanych świadczeń osobom uprawnionym uzależnia się
od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

 1. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje Pracodawca na podstawie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS (załącznik nr 2), wraz z zaświadczeniem o dochodach z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy oraz dokumentów potwierdzających uzyskiwanie innych przychodów (w szczególności: alimenty, stypendia oraz inne świadczenia) potwierdzonych przez odpowiednie organy, a także znanych członkom Komisji faktów i wydarzeń.
 2. W razie powzięcia wątpliwości o wiarygodności przedstawionych dokumentów i stanu faktycznego, Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez wskazanych członków Komisji.

§ 7

 1. Złożone przez uprawnionego zaświadczenia, mają na celu ustalenie osób uprawnionych do świadczeń oraz średniej wysokości wszystkich przychodów (tzw. średniego dochodu na członka rodziny) opodatkowanych i nieopodatkowanych.
 2. W przypadku gdy uprawniony znalazł się w grupie V tabeli wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń ma możliwość nie składania zaświadczenia o wysokości dochodów.
 3. Zaświadczenia, o których mowa w § 6 pkt. 2 należy złożyć do 31 maja każdego roku lub w innym podanym do powszechnej wiadomości terminie, w przypadku zaistnienia przyczyn usprawiedliwiających uchybienie terminu, zaświadczenie może zostać złożone
  w terminie 2 miesięcy od dnia ustania przeszkód do jego złożenia. O zasadności przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia decyduje administrator funduszu – (Pracodawca), jeśli przyczyny uchybienia mają charakter szczególny (np. choroba uprawnionego lub jego dzieci, inne szczególne zdarzenia,) .
 4. W przypadku rozpoczęcia zatrudnienia po upływie terminu wskazanego w § 7 ust 4 regulaminu uprawniony składa oświadczenie w terminie 2 miesięcy od podjęcia zatrudnienia.
 5. Niezłożenie oświadczenia wymienionego w pkt 4 jest podstawą do odmowy przekazania świadczeń z Funduszu, ponieważ Pracodawca nie ma możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika będącej warunkiem prawidłowego dysponowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 6. Wymagane przez Pracodawcę złożenie informacji (oświadczenia) o sytuacji rodzinno – materialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczenia pozostaje w zgodzie
  z art. 23 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Prawo przetwarzania takich danych przysługuje osobie upoważnionej przez Pracodawcę, co wypełnia wymóg normy art. 23 pkt. 1 ust 2 ustawy o ochronie danych osobowych, jako że niniejszy regulamin stanowi źródło prawa zgodnie
  z normą art. 9 K.P.
 8. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
  a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz art.233 § 1 Kodeksu Karnego.
 9. Osoba korzystająca ze świadczeń pochodzących ze środków Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub
  w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła Pracodawcę w błąd traci prawo do korzystania ze środków Funduszu przez okres trzech lat. Decyzję w zakresie okresu pozbawienia prawa do korzystania ze środków Funduszu podejmuje

§ 8

 1. Świadczenia socjalne są uznaniową formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek.
 2. Wszelkie świadczenia przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wymagają wniosku uprawnionego aspirującego do danego świadczenia, za wyjątkiem zapomóg przyznawanych z uwagi na zaistniałe zdarzenie losowe (w szczególności
  w przypadku obłożnej choroby, wypadku) gdy to wniosek o świadczenie może zostać złożony przez Komisję Socjalną lub Pracodawcę.
 3. Wniosek złożony po ustalonym terminie, nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony, bądź do którego nie dołączono wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywany.
 4. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownikowi (Załącznik nr 4) w danym roku kalendarzowym powinien być złożony do dnia 31 maja każdego roku lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości.
 5. Wnioski o świadczenia wymienione w § 4 pkt.2c są przyjmowane w każdym terminie.
 6. Wnioski na dane świadczenia będą przyjmowane przez Pracodawcę w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

§ 9

Rencista lub emeryt zatrudniony w PSP 4, pobierający wynagrodzenie z osobowego funduszu płac, otrzyma tylko jedno świadczenie socjalne – jako pracownik.

§ 10

 1. Niekorzystanie ze świadczeń z Funduszu nie uprawnia osób uprawnionych do żądania ekwiwalentu.
 2. Świadczenia z Funduszu nie maja charakteru roszczeniowego.

VI. ŚWIADCZENIA WCZASOWO – WYPOCZYNKOWE

§ 11

 1. Świadczenia wczasowo – wypoczynkowe realizuje się przez:
  1. dofinansowanie wczasów zakupionych we własnym zakresie przez osoby uprawnione do świadczeń,
  2. dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży zakupionego indywidualnie przez osoby uprawnione w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, zdrowotnych, itp.
  3. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie tzw. „wczasów pod gruszą”.

§ 12

 1. Pracownikowi i jego rodzinie przysługuje jedno dofinansowanie do wybranej formy wypoczynku raz na dwa lata.
 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży wymienionego w § 11 pkt 1b przysługuje jeden raz w roku.
 3. Warunkiem dofinansowania, o którym mowa w pkt. 1 c jest korzystanie
  z przysługującego urlopu w wymiarze 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.

§ 13

 1. Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania do wczasów, kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci do 20 roku życia uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty za wyżej wymieniony wyjazd.
 2. Naukę dzieci do 20 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 3. Przedstawiony dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:
 1. nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku,
 2. tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.)
 3. imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,
 4. imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
 5. miejsce i termin wypoczynku,
 6. kwotę do zapłaty,
 7. w przypadku dokonania zapłaty – datę jej dokonania.

§ 14

Wypłata dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego następuje w terminie od 25 czerwca do 31 października.

 

VII. ŚWIADCZENIA W FORMIE POMOCY RZECZOWEJ I FINANSOWEJ

§ 15

 1. Świadczenia socjalne, finansowe z Funduszu są uznaniową formą pomocy, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniony od decyzji Pracodawcy jak również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

§ 16

Świadczenia przyznawane są w następujących formach:

 1. Pomoc rzeczowa – polegająca na zakupie określonych towarów.
 2. Zapomoga – realizowana przez wypłatę zapomóg pieniężnych.
 3. Pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia lub Świąt Wielkanocnych w formie świadczeń rzeczowych lub finansowych.

§ 17

 1. Wniosek powinien być skierowany do Dyrektora Szkoły .
 2. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:
 3. informację o dochodach współmałżonka i innych uprawnionych członków rodziny t.j. zaświadczenie o zarobkach netto z ostatnich 3 miesięcy,
 4. aktualny odcinek renty/emerytury lub wyciąg z konta potwierdzający wysokość pobieranego świadczenia,
 5. w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych dochodach,
 6. w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby zaświadczenie od lekarza specjalisty,
 7. w przypadku śmierci członka rodziny kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu (o pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od śmierci),
 8. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub innego zdarzenia losowego) odpowiednie dokumenty: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu itp. (o pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od danego wydarzenia)
 9. pracownicy nie przedstawiający zaświadczeń o dochodach wraz z informacją mogą ubiegać się o zapomogę bez przedstawienia zaświadczenia o wysokości dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy i otrzymują ją z najniższego progu tabeli.

§ 18

Pomoc w postaci zapomogi może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń lub zwiększeniem jego wysokości.

 

VIII. POMOC W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONYM ZAPOTRZEBOWANIEM W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA LUB WIELKANOCY W FORMIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH LUB ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH ( PIENIĘŻNYCH)

§ 19

 1. Na dzień 30.10. pracodawca wraz z członkami Komisji Socjalnej dokonuje analizy środków finansowych i podejmuje decyzje o wysokości świadczenia socjalnego – pomoc w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie Świat Bożego Narodzenia w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych (pieniężnych). Komisja Socjalne dokonuje ewentualnej korekty tabel (zał. nr 3) określających wysokość świadczenia.

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO – REKREACYJNA, KULTURALNO – OŚWIATOWA, TURYSTYCZNA I INNE IMPREZY.

§ 20

 1. Działalność sportowo – rekreacyjna, kulturalno – oświatowa, turystyczna dotyczą
  w szczególności:
 2. wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę lub wykupionego u innego organizatora w formie turystyki grupowej (np. wycieczki) – 2 razy w ciągu roku;
 3. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy – 2 razy w ciągu roku;
 4. organizowania imprez okolicznościowych dla pracowników, emerytów
  i rencistów – 2 razy w ciągu roku;
 5. imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej, zakup biletów wstępu na takie imprezy i formy aktywności. – 2 razy w ciągu roku;
 6. Działalność kulturalno – oświatowa zorganizowana przez pracodawcę dofinansowywana jest zgodnie z tabelą nr 3 w załączniku nr 3 kosztów biletów lub uczestnictwa w imprezie.

§ 21

Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach ustalane będą każdorazowo i podawane do wiadomości poprzez komunikaty wywieszane na tablicach ogłoszeń.

X. POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

§ 22

Pomocy na cele mieszkaniowe udziela się uprawnionym w formie pożyczek na:

 1. Budowę lub kupno domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowy.
 2. Spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego na cele mieszkaniowe,
 3. Remonty domów jednorodzinnych lub mieszkań.

§ 23

Nie udziela się pożyczek na pokrycie kosztów budowy, kupna lub utrzymania (w tym remontu) domków letniskowych, garaży, piwnic, obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą, remontów pokoi hotelowych.

§ 24

 1. Zabezpieczenie pożyczek mieszkaniowych stanowić będzie wskazanie dwóch poręczycieli którzy:
  1. są pracownikami zakładu pracy zatrudnionymi na czas nie krótszy niż przewidywany okres spłaty pożyczki,
  2. mogą być jednoczesnym poręczycielem tylko 1 pożyczki,
  3. uzyskiwane przez nich wynagrodzenie pozwoli na egzekwowanie ewentualnych rat niespłacanej pożyczki,
  4. nie są jednocześnie współmałżonkiem pożyczkobiorcy.
 1. Wypłacenie przyznanej kwoty pożyczki jest możliwe po podpisaniu umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę i poręczycieli oraz przez pracodawcę.

§ 25

Maksymalna wartość pożyczki na cele wskazane w § 21 przyznawana jest zgodnie z tabelą nr 6 w załączniku nr 3

§ 26

 1. Okres spłaty pożyczki na cele określone w § 21 pkt 1-3 wynosi maksymalnie 3 lata.
 2. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy. Emeryci i renciści, którzy otrzymali pożyczkę spłacają ustalone w umowie raty na wskazane w umowie konto bankowe szkoły.
 3. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy i przekazaniu środków na rachunek pożyczkobiorcy lub wypłaceniu w kasie szkoły.
 4. Zaciągnięcie kolejnej pożyczki na cele określone w § 21 pkt 1-3 możliwe jest po całkowitej spłacie poprzednio uzyskanej pożyczki.

§ 27

 1. Wniosek o przyznanie pożyczki powinien być skierowany do Pracodawcy (Załącznik nr 5).
 2. Do podania na cele wskazane w § 21 pkt 1-3 należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:
  1. umowę przedwstępną kupna – sprzedaży mieszkania lub domu
  2. dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do zamieszkiwania w lokalu,
  3. dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania,
  4. umowę kredytu mieszkaniowego,
  5. inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pożyczkodawca uzna za konieczne.
 1. Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich złożenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach z uwagi na zaistnienie okoliczności wynikających z sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania a Funduszu. Wnioski złożone w terminie późniejszym „wyprzedzają” uprzednio złożone wnioski.

§ 28

Pożyczka z Funduszu jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki jest stałe
i wynosi 2% kwoty przyznanej pożyczki.

§ 29

W przypadku rozwiązania umowy o pracę strony zawrą odrębną umowę określającą zasady i formę spłaty zaciągniętej pożyczki.

§ 30

 1. Pracownik może wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego z Funduszu.
 2. Po wyrażeniu zgody Pracodawcy pracownik w ciągu 30 dni jest zobowiązany do jednorazowej spłaty pozostałej kwoty pożyczki

§ 31

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek danego pożyczkobiorcy możliwe jest zawieszenie spłaty pożyczki na okres do jednego roku. Spłata pożyczki następuje automatycznie po zakończeniu okresu zawieszenia pożyczki.
 2. Pożyczka może być umorzona w części lub w całości w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.
 3. Okres spłaty pożyczki może zostać wydłużony maksymalnie do 4 lat, w przypadku zdarzenia losowego powodującego zubożenie pożyczkobiorcy lub w przypadku rozwiązania z nim stosunku pracy z przyczyn dotyczących Pracodawcy.
 4. Zmiana zasad spłaty pożyczki dokonywana jest poprzez podpisanie odrębnej umowy określającej zasady i formę spłaty oraz wyrażeniu uprzedniej zgody przez żyrantów na nowe zasady spłaty pożyczki.
 5. O wydłużenie okresu spłaty pożyczki ubiegać się mogą również poręczyciele.
 6. Decyzję o wydłużeniu okresu spłaty podejmuje Pracodawca po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej. Przedkładający wniosek winien udokumentować okoliczności,
  na które powołuje się w jego uzasadnieniu.

§ 32

 1. Główny Księgowy prowadzi ewidencję zawartych umów o udzielenie pożyczek oraz przechowuje umowy w sposób usystematyzowany.
 2. Główny Księgowy dokonuje bieżącej kontroli realizacji umów o udzielenie pożyczek oraz podejmuje działania, zapewniające wykonanie wynikające z umów obowiązków pożyczkobiorców i poręczycieli.

§ 33

Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane są w formie aneksów uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi.

§ 34

Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od jego ogłoszenia, poprzedzonego uzgodnieniem / konsultacją ze związkiem zawodowym / po wyczerpaniu procedury ustawowej.

§ 35

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Regulamin Komisji Socjalnej.załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2a – Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS (z zaświadczeniem o dochodach).załącznik_nr_2a
 3. Załącznik nr 2b – Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS ( bez okazywania zaświadczenia o dochodach).załącznik_nr_2b
 4. Załącznik nr 3 – tabele wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń.załącznik_nr3__tabele
 5. Załącznik nr 4a – wniosek o przyznanie zapomogi dla osób okazujących zaświadczenie o dochodach. załącznik_nr_4a
 6. Załącznik nr 4b – wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS.załącznik_nr_4b
 7. Załącznik nr 4c – wniosek o przyznanie zapomogi dla osób nie okazujących zaświadczenia o dochodach załącznik_nr_4c_
 8. Załącznik nr 5- wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS załącznik_nr_5_wniosek_o_pożyczkę
 9. Załącznik nr 6 – wzór umowy o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe. załącznik nr 6 wzór_umowy_o_pożyczkę

Zobacz Aneks ZFŚS nr 1_1_2015
Zobacz Aneks ZFŚS nr 1_1_2017

 

 

Skip to content