Szkoła Promująca Zdrowie

przejdź do projektu

Aktualności

Świadectwa z czerwonym paskiem dla każdego ucznia

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas IV-VIII było wyjątkowe, gdyż oprócz wielu wyróżnień wszyscy uczniowie otrzymali „świadectwo” z paskiem, gdyż każdy uczeń jest wyjątkowy i każdy zasługuje na wyróżnienie. …

Zakończenie roku szkolnego klas 0-VII

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole odbyła się w dwóch turach, w pierwszej turze o godz. 8.00 na placu apelowym swoje świadectwa za wysokie wyniki w nauce oraz …

Zakończenie roku szkolnego ósmoklasistów

W dniu 20 czerwca nasi ósmoklasiści pożegnali się z gronem pedagogicznym, kolegami i koleżankami rozpoczynając tym samym nowy etap edukacyjny. Uczniowie przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom i koleżankom, a rodzice …

Wydarzenia

Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

na poziomie klas VII i VIII

Gazetka szkolna

Gazetka szkolna nr XIV/1/2024

Zobacz gazetkę ———> gazetka luty 2024

Wirtualny spacer po szkole

Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przejdź do opisu projektu

Zobacz ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz specyfikacja-istotnych-warunków-zamówienia

Zobacz załączniki do SIWZ

Zobacz formularze do wypełnienia

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP 561052-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Termin składania ofert: 20 lipca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 20 lipca 2020 r. godz. 1000

UWAGA zmiana ogłoszenia !!!

Zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zobacz Zmiana terminu składania ofert (1)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540129641-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Termin składania ofert: 24 lipca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 24 lipca 2020 r. godz. 1000

ZOBACZ:

Odpowiedzi na pytania

uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie szafek dla uczniów (1)

UWAGA!!! Załącznik-nr-1-formularz-ofertowy_poprawiony

Załącznik nr 4c do SIWZ opis przedmiotu zamówienia popr

załącznik nr 6a do SIWZ – formularz szczegółowej oferty cenowej – część I

UWAGA zmiana ogłoszenia !!!

Zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540133618-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.

Termin składania ofert: 31 lipca 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2020 r. godz. 1000

Zobacz modyfikacja SIWZ_szafki-skonwertowany

załącznik nr 6e do SIWZ – formularz szczeg. oferty cen.-część V_popraw.

Załącznik nr 4e do SIWZ opis przedmiotu zamówienia_popraw.

Zobacz modyfikacja SIWZ_drukarka

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 6c do SIWZ – formularz szczegółowej oferty cenowej – część III

ZOBACZ:

Informacja z otwarcia ofert —–>>> Informacja z otwarcia ofert

Przypominamy, że Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (tj. od 31.07.2020r.) winien przekazać Zamawiającemu – bez dodatkowego wezwania – oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 

ZOBACZ:

Informacja o wyborze ofert – cz. I —–>>> Informacja o wyborze ofert część I

Informacja o wyborze ofert – cz. II —–>>> Informacja o wyborze ofert część II

Informacja o wyborze ofert – cz. III —–>>> Informacja o wyborze ofert część III

Informacja o wyborze ofert – cz. VI —–>>> Informacja o wyborze ofert część VI

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_cześć I

Informacja o wyborze ofert – cz. V —–>>> Informacja o wyborze ofert część V

Informacja o wyborze ofert – cz. I —–>>> Informacja o wyborze ofert część I_ponowny wybór

Informacja o wyborze ofert – cz. II —–>>> Zawiadomienie o wyborze ofert część II_ponowny wybór

Informacja o wyborze ofert – cz. V —–>>> Informacja o wyborze ofert_część V_ponowny wybór

UNIEWAŻNIENIE_cz. IV —->uniewaznienie-cz.IV

 

——————————————————- DOKUMENTY ARCHIWALNE —————————————————-

 

Zobacz ogloszenie o zamowieniu
Zobacz SIWZ
Zobacz SIWZ z załącznikami
Zobacz Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa
Zobacz formularze do wypel‚nienia
Procedura: przetarg nieograniczony
Ogłoszenie: BZP Nr 544061-N-2020 w dniu 26 maja 2020 r.
Termin składania ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 0930
Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 1000
Zobacz Informacja z otwarcia ofert
Zobacz Informacja o wyborze

 

——————————————————- DOKUMENTY ARCHIWALNE —————————————————-

Przetarg_unieważnienie-001-skonwertowany
uniewaznienie-postepowania_cz.II_
Przetarg_unieważnienie_cz.III_
informacja-z-otwarcia-ofert-001-skonwertowany
odpowiedzi-do-SIWZ_04.09.2019
ogłoszenie o zamówieniu (38) (8)
siwz (8)

 

—————————————————————————- DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI —————————————————————————

1.Nazwa podmiotu publicznego.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim www.psp4.ostrowiec.edu.pl

2.Data publikacji strony internetowej i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 10.06.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-15

3. Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu: Agnieszka Batóg

e-mail: psp4@ostrowiec.edu.pl

4.Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie szkoły znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • materiały umieszczone na stronie nie mają opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na stronie nie ma możliwości zamieszczania żadnych filmów.

5.Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6.Informacje na temat procedury
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Batóg, psp4@ostrowiec.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 263 10 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

7.Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty
Na stronie szkoły znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, ze nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować opisów alternatywnych do tabel i grafiki.

9.Dostępność architektoniczna
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ul. Polnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do szkoły prowadzą inne boczne wejścia: wejście do budynku dla oddziału przedszkolnego, bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną oraz dwa wejścia boczne do budynku głównego. Szkoła nie posiada podjazdu, ani do głównego, ani do pozostałych wejść szkoły przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Brak również równi pochyłej przy wejściu oraz brak pochylni wewnętrznej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie szkoły nie ma parkingu. Obok boiska szkolnego jest miejsce na którym tymczasowo można pozostawić samochód.
Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajdują się gabinety: dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, księgowość, sale gimnastyczne, świetlica oraz toaleta dla personelu. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Hole są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warunkiem wejścia na teren szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

10. Dodatkowe informacje
Informacje dla użytkowników:

 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących. Strona posiada funkcje:

 • Powiększ czcionkę
 • Pomniejsz czcionkę
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Jasne tło
 • Podkreślenie linków
 • Czytelna czcionka

ZMIANA ROZMIARU STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, Microsoft Edge
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok