REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI „ZŁOTA TARCZA”

§ 1

Odznaka „ZŁOTA TARCZA” to najwyższe wyróżnienie przyznawane corocznie uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 2

„ZŁOTĄ TARCZĘ” przyznaje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na wniosek dyrektora szkoły po spełnieniu wymogów formalnych niniejszego regulaminu. Wniosek dyrektora poprzedzony jest pisemnym zgłoszeniem nominowanego ucznia przez wychowawcę klasy oraz zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Wychowawca klasy zobowiązany jest do konsultacji kandydata do „ZŁOTEJ TARCZY” z samorządem szkolnym.

§ 3

„ZŁOTĄ TARCZĘ” otrzymuje jeden uczeń ze szkoły, który spełni największą liczbę kryteriów ujętych w § 5.

§ 4

„ZŁOTĄ TARCZĘ” wraz z dyplomem nominowany otrzymuje publicznie z rąk Prezydenta Miasta lub dyrektora szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego.

§ 5

Wymogi formalne do otrzymania wyróżnienia „ZŁOTA TARCZA”

Odznaka przyznawana jest przez Prezydenta Miasta na koniec roku szkolnego uczniowi, który:

  1. Uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole.
  2. Otrzymał wzorową ocenę zachowania.
  3. Na świadectwie szkolnym otrzymał oceny co najmniej dobre.
  4. Uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
  5. Został wyróżniony za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.
  6. Angażował się w życie społeczności szkolnej.
  7. Został przynajmniej raz odznaczony „Srebrną tarczą”.
  8. Rozwijał swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.

§ 6

W jednym roku szkolnym uczeń nie może otrzymać jednocześnie złotej i srebrnej tarczy.

§ 7

Regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 6 maja 2020 roku.

Skip to content